ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

«Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: 110.okekapnou@gmail.com συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά, εφόσον χρειάζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια, ήτοι 10/03/2023. Ενστάσεις που αποστέλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Footer Image