Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης).

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://110.okekapnou.gr/, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελούμενων.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να υποβάλλουν / επισυνάψουν ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους (η οποία θα τους αποσταλεί στο Εmail που έχουν δηλώσει), η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
 3. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, σύμβαση εργασίας, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ κλπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
 4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα
 5. Αντίγραφοοποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ (πχ εκκαθαριστικό 2021, καρτέλα μητρώου από https://www1.aade.gr/ )
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει οΑριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ (πχ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης https://www.efka.gov.gr/ )

  Και

  Α. Για τους εργαζόμενους :

 7. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα https://www.efka.gov.gr/ του ΕΦΚΑ)
 8. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι:
 • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 • Την επωνυμία της επιχείρησης
 • Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
 • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Β. Για τους εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική :

 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω Α).
 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται:

(Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα)

 1. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και
  • Από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η ημέρα κατάρτισης

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ήτοι την ημέρα που υλοποιείται η 1η ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής κατάστασης του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης).

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα κατάρτισης):

Για τους Εργαζόμενους:

 • ο αργότερο έως και την 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης) Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης, και
 • (Κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και εντός 30 ημέρων) ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης.
 • Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης)
 •  Απόδειξη πληρωμής (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)
 • Αντίγραφο ΑΠΔ (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)

Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

1. Ανάρτηση Υ/Δ από το gov.gr στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα»  

ΚΑΙ 

2. Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης[1] ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα της κατάρτισης) ήταν εργαζόμενος σε  επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας. 

 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης), η οποία πρέπει να συνοδεύεται:

 1. Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7),

  ΚΑΙ

 2. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

 

Επιπλέον, στη περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος αναρτά  επιπροσθέτως  την  αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής (Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ).

 

Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να οδηγήσει εφόσον δεν προκύψει επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι:

 • Τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης και δεδομένου ότι η Επιτροπή Επιλογής, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ της ΟΚΕ, δύναται, τηρώντας τις αρχές ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να ζητήσει διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων. Ο πίνακας με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΟΚΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο Μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι ενστάσεις αποστέλλονται με e-mail στο 110.okekapnou@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει ορισθεί από την OKE. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των ενστάσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του Αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της OKE και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου (ΚΑΥΑΣ).

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελούμενων θα αναρτηθούν στην σχετική ιστοσελίδα https://110.okekapnou.gr/

Προσωπικά Δεδομένα

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στην ΟΚΕ και τους συνεργάτες της για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τη μοριοδότηση τους, η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ολοκλήρωση του έργου. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης καθώς και η τήρηση έννομης υποχρέωσης. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι όροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διατίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης της ΟΚΕ προς έννομη υποχρέωση και για τον σκοπό της εκτέλεσης του παρόντος έργου. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα φυσικά υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 07/10/2022 και λήγει την 31/10/2022 και ώρα 23:59. Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο 110.okekapnou@gmail.com

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο Ζ. Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης και πιστοποιούν τα όσα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://110.okekapnou.gr/

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω email κ.ά.).[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν.  4144/13).

Footer Image