.Παρουσίαση Προγραμμάτων Κατάρτισης

Τα προγράμματα Κατάρτισης της Πράξης είναι καινοτόμα και αναμένεται να συμβάλλουν στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων από εργαζόμενους, οι οποίοι θα έχουν πολλαπλά οφέλη ως επαγγελματίες. Ειδικότερα, τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της Πράξης είναι τα κάτωθι :

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 1. «Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Kαπνού»
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 2. «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας»
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 3. «Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ»

Τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης θα αναπτυχθούν μέσα από ένα πλαίσιο θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το κάθε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης καπνού

(Διάρκεια κατάρτισης : 80 ώρες)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

Χρήση εφαρμογών Η/Υ

4

Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης

4

Εξυπηρέτηση πελατών

4

Διαχείριση παραπόνων

4

Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις

4

Βασικές αρχές διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας

20

Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα

14

Διαχείριση αποθήκης καπνού

18

Σύνολο Θεωρίας

80

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

(Διάρκεια κατάρτισης : 80 ώρες)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης

4

Εξυπηρέτηση πελατών

4

Διαχείριση παραπόνων

4

Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις

5

Βασικές αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου

20

Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα

15

Διεθνές εμπόριο και εξωστρέφεια

20

Σύνολο Θεωρίας

80

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3. Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

(Διάρκεια κατάρτισης : 80 ώρες)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένου

8

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα

8

Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Διαδικτύου

8

Προχωρημένες τεχνικές στην Επεξεργασία Κειμένου

15

Προχωρημένες τεχνικές στα Υπολογιστικά Φύλλα

18

Προχωρημένες τεχνικές στις Υπηρεσίες Διαδικτύου

15

Σύνολο Θεωρίας

80


Footer Image